معنی و ترجمه کلمه cross talk به فارسی cross talk یعنی چه

cross talk


تداخل صحبت ،القاء
علوم مهندسى : تداخل صدا در اثر نزديکى دو فرستنده
کامپيوتر : تداخل صدا
الکترونيک : تداخل صداها در تلفن
علوم نظامى : تداخل صدا در اثر نزديکى دو فرستنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها