معنی و ترجمه کلمه damping of instrument به فارسی damping of instrument یعنی چه

damping of instrument


الکترونيک : خفيدگى سنجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها