معنی و ترجمه کلمه datum dan buoy به فارسی datum dan buoy یعنی چه

datum dan buoy


علايم شناور دريايى عمقى
علوم نظامى : بويه عمقى علايم عمقى تعيين مسير مين گذارى شده در اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها