معنی و ترجمه کلمه declared speed به فارسی declared speed یعنی چه

declared speed


سرعت اعلام شده به ناوگان
علوم نظامى : سرعت استاندارد ناوگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها