معنی و ترجمه کلمه degree of freedom به فارسی degree of freedom یعنی چه

degree of freedom


درجه ازادى( درامار)
عمران : درجه ازادى
معمارى : درجه ازادى
شيمى : درجه ازادى
بازرگانى : درجه ازادى
علوم هوايى : درجه ازادى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها