معنی و ترجمه کلمه degress of comparison به فارسی degress of comparison یعنی چه

degress of comparison


درجات سه گانه ،سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها