معنی و ترجمه کلمه deliver a series of blows به فارسی deliver a series of blows یعنی چه

deliver a series of blows


ورزش : بمباران حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها