معنی و ترجمه کلمه demand report به فارسی demand report یعنی چه

demand report


کامپيوتر : گزارشى که به هنگام نياز توليد مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها