معنی و ترجمه کلمه demand versus quantity demanded به فارسی demand versus quantity demanded یعنی چه

demand versus quantity demanded


بازرگانى : تقاضا در برابر مقدار تقاضا شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها