معنی و ترجمه کلمه departure report به فارسی departure report یعنی چه

departure report


گزارش پايان تعميرات
علوم نظامى : گزارش عزيمت ناو گزارش حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها