معنی و ترجمه کلمه analysis به فارسی analysis یعنی چه

analysis


اناليز رياضى ،تشريح ،فراکافت ،بازکافت ،موشکافى ،تفکيک ، )pl.analyses(جداگرى ،فرگشايى ،کاوش ،استقراء،شى تجزيه شده ،کتاب يا موضوع تجزيه و تحليل شده ،(ر ).مشتق و تابع اوليه ،اناليز
علوم مهندسى : تحليل
کامپيوتر : کاوش
معمارى : محاسبه
شيمى : تحليل
روانشناسى : تحليل
بازرگانى : تجزيه ،تحليل
ورزش : تحليل
علوم هوايى : تجزيه
علوم نظامى : تجزيه و تحليل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها