معنی و ترجمه کلمه dependency and indemnity compensation به فارسی dependency and indemnity compensation یعنی چه

dependency and indemnity compensation


مستمرى
علوم نظامى : حق معيشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها