معنی و ترجمه کلمه dependency and indemnity compensation به فارسی dependency and indemnity compensation یعنی چه

dependency and indemnity compensation


مستمرى
علوم نظامى : حق معيشت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها