معنی و ترجمه کلمه depth of penetration به فارسی depth of penetration یعنی چه

depth of penetration


معمارى : عمق نفوذ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها