معنی و ترجمه کلمه dissymmetry of lift به فارسی dissymmetry of lift یعنی چه

dissymmetry of lift


علوم هوايى : ناهم اندزگى برا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها