معنی و ترجمه کلمه do you know your lesson? به فارسی do you know your lesson? یعنی چه

do you know your lesson?


ايادرس خودراميدانيد؟،درس خودرابلدهستيد؟


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها