معنی و ترجمه کلمه dogmatic marxism به فارسی dogmatic marxism یعنی چه

dogmatic marxism


مارکسيسم جزمى
قانون ـ فقه : مارکسيسم دگماتيک اصطلاح ابداعى لنين براى مارکسيسم اوليه و نيز بيان طرز فکر کسانى که معتقد به رعايت بى کم و کاست اصول اوليه ابراز شده به وسيله مارکس بدون جرح و تعديل و تصحيح بودند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها