معنی و ترجمه کلمه doubled decked به فارسی doubled decked یعنی چه

doubled decked


)double deck(دوطبقه ،دوعرشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها