معنی و ترجمه کلمه drank به فارسی drank یعنی چه

drank


اشاميد،نوشيد،سرکشيد،مکيد،نوشابه خورد،مستى کرد،عرق خورد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها