معنی و ترجمه کلمه dried nuts به فارسی dried nuts یعنی چه

dried nuts


اجيل ،چار مغز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها