معنی و ترجمه کلمه dummy به فارسی dummy یعنی چه

dummy


گول زدن حريف در تجمع( فوتبال امريکايى)،گول زدن حريف در تجمع( رگبى)،هدف دروغين ،دروغى تقلبى ،موضع فريبنده ،گلوله مشقى ادمک ،مجازى ،شخص لال وگيج وگنگ ،ادم ساختگى ،مانکن ،بطورمصنوعى ساختن ،ادمک ،ساختگى ،تصنعى ،زائد
کامپيوتر : زائد
بازرگا نى : ساختگى
ورزش : گول زدن حريف در تجمع
علوم نظامى : الت دست ديگران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها