معنی و ترجمه کلمه e-r-p (european recovery programme) به فارسی e-r-p (european recovery programme) یعنی چه

e-r-p (european recovery programme)


برنامه ترميم اروپا،برنامه اى که امريکا از سال 1947 تا 1951 بر مبناى پيشنهاد شانزده کشور اروپايى ،جهت کمک به توسعه اقتصادى کشورهاى اروپا
قانون ـ فقه : اجرا کرد و کمکهايى که در چهارچوب اين برنامه به اروپا شد بيشتر کمکهاى مارشال ناميده مى شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها