معنی و ترجمه کلمه eccentric contraction به فارسی eccentric contraction یعنی چه

eccentric contraction


انقباض برونگرا
ورزش : انقباض بازشونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها