معنی و ترجمه کلمه economic life of a project به فارسی economic life of a project یعنی چه

economic life of a project


عمران : دوره اقتصادى طرح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها