معنی و ترجمه کلمه efficaciously به فارسی efficaciously یعنی چه

efficaciously


بطور نافع و موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها