معنی و ترجمه کلمه elaborately به فارسی elaborately یعنی چه

elaborately


استادانه ،بطور کامل ،از روى صنعت و نازک کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها