معنی و ترجمه کلمه elaborateness به فارسی elaborateness یعنی چه

elaborateness


کمال دقت ،نازک کارى ،استادى در کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها