معنی و ترجمه کلمه elapsed time به فارسی elapsed time یعنی چه

elapsed time


مدت سپرى شده
ورزش : زمان تلف شده ،مدت مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها