معنی و ترجمه کلمه elicitation به فارسی elicitation یعنی چه

elicitation


کسب اطلاعات غير مستقيم ،استحراج ،استنباط
روانشناسى : فراخوانى
علوم نظامى : بازجويى غير مستقيم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها