معنی و ترجمه کلمه elimination به فارسی elimination یعنی چه

elimination


امحاء،زدودگى ،رفع ،حذف
معمارى : حذف
روانشناسى : دفع
بازرگانى : حذف

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها