معنی و ترجمه کلمه empirical study به فارسی empirical study یعنی چه

empirical study


بررسى تجربى
زيست شناسى : بررسى ازمودى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها