معنی و ترجمه کلمه employ (to) به فارسی employ (to) یعنی چه

employ (to)


استخدام کردن ،به کار گماردن
بازرگانى : مورد استفاده قرار دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها