معنی و ترجمه کلمه ending به فارسی ending یعنی چه

ending


انتها،پايان ،خاتمه
ورزش : اخر بازى شطرنج
علوم نظامى : خاتمه پيام

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها