معنی و ترجمه کلمه engagement به فارسی engagement یعنی چه

engagement


تعهدات ،شغل ،درگيرى ،نامزدى ،اشتغال ،مشغوليت
قانون ـ فقه : نامزدى ،زد و خورد
بازرگانى : التزام
ورزش : تماس دو تيفه شمشير در گارد
علوم نظامى : درگيرى با دشمن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها