معنی و ترجمه کلمه envelope به فارسی envelope یعنی چه

envelope


پيچيدن ،پاکت ،پوشش ،لفاف ،جام ،حلقه ء گلبرگ
علوم مهندسى : پوش
الکترونيک : محفظه
ورزش : کيسه نايلونى حاوى هوا يا گاز در بالون
علوم هوايى : پوشش منحنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها