معنی و ترجمه کلمه epithelial به فارسی epithelial یعنی چه

epithelial


)epithelioid(مخاطى ،شبيه بشره اى ،برپوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها