معنی و ترجمه کلمه epizootology به فارسی epizootology یعنی چه

epizootology


epizoology(،( )epizootiologyج.ش ).علم مطالعه خواص و بوم شناسى و علل شيوع امراض حيوانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها