معنی و ترجمه کلمه ergotize به فارسی ergotize یعنی چه

ergotize


سگاله زده کردن ،زنگ زده کردن ،باسگاله يازنگ مسموم کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها