معنی و ترجمه کلمه example به فارسی example یعنی چه

example


مثل ،سرمشق ،عبرت ،مسئله ،بامثال و نمونه نشان دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها