معنی و ترجمه کلمه excess demand به فارسی excess demand یعنی چه

excess demand


درخواست بيش از حد،درخواست اضافى ،درخواست مازاد،تقاضاى بيش از حد
بازرگانى : فزونى تقاضا،تقاضاى زيادى مازاد تقاضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها