معنی و ترجمه کلمه excess stock به فارسی excess stock یعنی چه

excess stock


مواد اضافى ،ذخاير اضافى
بازرگانى : موجودى مازاد
علوم نظامى : ذخيره کردن بيش از حد لزوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها