معنی و ترجمه کلمه exclusively به فارسی exclusively یعنی چه

exclusively


منحصرا"،مخصوصا"
علوم نظامى : منحصرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها