معنی و ترجمه کلمه exhaust به فارسی exhaust یعنی چه

exhaust


تخليه کردن ،لوله اگزوز،خروج گاز يا بخار،تمام شدن انرژى ،اگزوز،خروج( بخار)،در رو،مفر،تهى کردن ،نيروى چيزى راگرفتن ،خسته کردن ،ازپاى در اوردن ،تمام کردن ،بادقت بحث کردن
علوم مهندسى : تخليه
معمارى : خروجى
علوم نظامى : خسته شدن يا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها