معنی و ترجمه کلمه exhibition به فارسی exhibition یعنی چه

exhibition


نمايش ،ارائه ،نمايشگاه ،حقوق تقاعد
روانشناسى : نمايش
بازرگانى : ارائه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها