معنی و ترجمه کلمه expectance به فارسی expectance یعنی چه

expectance


)expectancy(انتظار،اميد،توقع ،احتمال ،پيش بينى ،حاملگى ،باردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها