معنی و ترجمه کلمه expected rate of net profits به فارسی expected rate of net profits یعنی چه

expected rate of net profits


نرخ سود خالص پيش بينى شده
بازرگانى : نرخ سود خالص مورد انتظار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها