معنی و ترجمه کلمه external magnetic circuit به فارسی external magnetic circuit یعنی چه

external magnetic circuit


الکترونيک : مدار مغناطيسى خارجى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها