معنی و ترجمه کلمه farm technology به فارسی farm technology یعنی چه

farm technology


روش فنى کشاورزى
بازرگانى : تکنولوژى کشاورزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها