معنی و ترجمه کلمه fetch به فارسی fetch یعنی چه

fetch


رفتن واوردن ،بهانه ،طفره ،واکشيدن ،واکشى
کامپيوتر : واکشى
ورزش : مسافت طى شده با وجود باد نامساعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها