معنی و ترجمه کلمه fight the fire به فارسی fight the fire یعنی چه

fight the fire


اتش خاموش کردن
علوم دريايى : اتش نشاندن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها