معنی و ترجمه کلمه final bomb release line به فارسی final bomb release line یعنی چه

final bomb release line


اخرين خط رهايى بمب
علوم نظامى : اخرين خط پرتاب بمب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها